Výcvik ve spolupráci se společností Mansio "Edukativní rodičovská terapie"

út 7. – čt 9. května 2019

Určeno pro psychology, pedagogy, pracovníky pomáhajících profesí

Lektoři: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Témata: edukativní rodičovská terapie

Místo konání: Rodinné centrum Praha -Lehovec

Cena: 9600 bez dph

Hlídání dětí: není zajištěno

Obsah kurzu

Akreditovaný výcvik pro psychology, sociální pracovníky a další profesionály, kteří pracují s rodinami a dětmi

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT-504/2018-1-84
Výcvik je akreditován u MPSV ČR pod č.j. MPSV- 2015/0409-SP

Výcvik ve vedení edukativní rodičovské terapie je koncipován jako komplexní výcvik, který je aplikací principů individuální psychologie v rodičovství. Výcvik je určen pro profesionály pracující s rodinami z řad psychologů, sociálních pracovníků, pedagogů a dalších.

Na co je zaměřen výcvik v edukativní rodičovské terapii?

Edukativní rodičovská terapie se zaměřuje na rozvoj rodičovských dovedností a způsoby budování vztahů mezi rodiči a dětmi skrze porozumění a akceptaci. Teoretický základ je postaven na principech individuální psychologie Alfreda Adlera. Ústředními tématy jsou budování pocitu sounáležitosti v rodině a význam podporujícího přístupu ve výchově, porozumění 4 cílům nevhodného chování u dětí, rodinné konstelace a interakce v rodině, práce s životním stylem a životní úkoly. Rodiče jsou vedeni k práci na sobě v oblastech, které jsou zdrojem překážek v jejich vztahu k dětem či nalézání efektivních rodičovských postupů. Směřujeme rodiče k reflexi vlastního rodičovského stylu, nahlédnutí rodičovských postojů a postupů, které brání v cestě stát se takovými rodiči, jakými chtějí být.

Jak lze edukativní rodičovskou terapii využít?

Edukativní rodičovskou terapii lze využít:

  • pro vedení rozvojové rodičovské skupiny,
  • pro rodiče, kteří řeší závažnější výchovné problémy dětí,
  • pro rozvádějící se rodiče, kteří chtějí zmírnit dopady rozvodové situace v rodině na fungování dětí,
  • pro skupinovou i individuální terapii pro rodiče.

Co se účastníci naučí?

Účastníci se v průběhu výcviku naučí, jak vést rodičovské skupiny. Poznatky získané v průběhu výcviku využijí také pro individuální práci s rodinou. Výcvik je účastníkům užitečný také pro reflexi vlastního rodičovství či postupů užívaných při práci s lidmi.

Pro koho je výcvik určen?

Výcvik je určen pro profesionály pracující s lidmi a zejména s rodinami. Vstupním požadavkem je  psychologické vzdělání nebo vzdělání v příbuzných oborech (pedagogika, speciální pedagogika, sociální pedagogika, atd).

Témata výcviku:

Principy individuální psychologie a jejich využiti v edukativní rodičovské terapii

Práce s ranou vzpomínkou a životním stylem

Životní úkoly jedince v kontextu rodičovství a výchovy

Výchovné styly v rodině

Motivace nevhodného chování dětí

Povzbuzování a budování sebedůvěry dítěte

 

Průběh

Výcvik je rozdělen do tří částí, trvá celkem 51 hodin. Výcvik je odborně garantován Mgr. Michaelou Širůčkovou, Ph.D. a  PhDr. Miroslavou Štěpánkovou, Ph.D.

V rámci výcviku účastníci absolvují:

  • část teoretickou realizovanou formou interaktivní přednášky (8 hodin),
  • část sebezkušenostní (27 hodin),
  • část metodickou a kazuistickou (16 hodin).

Harmonogram

Výcvik probíhá během 6 dnů, termíny jsou 7.-9.5. a 4.-6.6.2019

Lektoři

Fotografie lektora
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
Míša dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání, postupně rozvíjela svou dovednost nabízet takové modelové situace a cvičení, které účastníky vzdělávání nejen baví, ale umožní jim pochopit a rozvinout svůj potenciál v oblasti komunikace, lektorských dovedností a dovednosti předávat informace druhým. Dokáže unikátním způsobem propojovat oblast teorie a praxe. Je dynamickým prvkem našeho týmu, stále v pohybu. Jedním z jejích dlouhodobých cílů je rozšiřovat adlerovský přístup všude tam, kde může být přínosný. A to je podle Míši všude. Vystudovala jednooborovou psychologii na FF MU v Brně a doktorské postgraduální studium vývojové psychologie na FSS MU v Brně. Působila jako odborná asistentka v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií, Masarykovy univerzity v Brně, kde se zabývala problematikou rizikového chování adolescentů. Externě vyučuje na katedře psychologie na Fakultě sociálních studií, Masarykovy univerzity v Brně. Pět let pracovala jako školní psycholožka. Vzděláváním dospělých a psychologickým poradenstvím se zabývá od roku 2001.

Místo konání

Rodinné centrum Praha -Lehovec

Kardašovská 671
Praha 8

Cena

Cena výcviku pro jednoho účastníka je 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Další informace

Na výcvik je nutné se přihlásit co nejdříne na https://www.mansio.cz/kurzy/edukativni-rodicovska-terapie/, naše centrum poskytuje prostor v Praze azajišťuje spolupráci s Mansio.

Přihláška

Přihlašovat se je možné do 26. 4. 2019

Minimální počet účastníků na kurzu je 12*.
Maximální kapacita kurzu je 15 účastníků.

* Při nenaplnění minimální kapacity si vyhrazujeme právo kurz neuskutečnit (v tom případě bude příspěvek na kurz vrácen v plné výši).

Proč jít na kurz s námi?

Máme dlouhodobé zkušenosti

S přípravami na manželství a později i s pořádáním kurzů máme více než 30 let zkušeností.

Máme kvalifikované lektory

Všichni naši lektoři mají odbornou kvalifikaci a několikaletou zkušenost s vedením kurzů.

Vytváříme originální kurzy

Naše kurzy tvoříme podle vlastních zkušeností, neustále je vylepšujeme a přizpůsobujeme je aktuálním potřebám.

Učíme prožitkem

Na kurzech vás aktivně zapojujeme do programu a jdeme pod povrch, abyste si nabyté znalosti vyzkoušeli a zažili.

Jsme osobní

Snažíme se, aby na kurzech vládla uvolněná přátelská atmosféra, ve které se budete cítit bezpečně.

Máme reference

Velké množství z vás přichází skrze osobní doporučení. Jsme za to velice rádi a věříme, že to vypovídá o spokojenosti a důvěře účastníků uplynulých kurzů.

Chcete, aby vám nově naplánované kurzy a další informace neunikly?

Přihlašte se k odběru novinek a my Vám budeme posílat informace o nově naplánovaných kurzech!